Tiền Đông Dương - 1 Piastre - Giấy Một Đồng Vàng - Pick 76

Post Reply
HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tiền Đông Dương - 1 Piastre - Giấy Một Đồng Và

Post by HồHải » Sun 15 Jul, 2007 7:22 am

Tiền Đông Dương - loại 1 Piastre, Pick số 76 - Giấy Một Đồng Vàng. Tờ tiền này có hình hai người đang chèo chiếc thuyền trên dòng sông Hương (Huế). Mặt sau có hình Angkor Wat (Đế Thiên, Đế Thích)


Loại phát hành - tờ A và C, Tờ B không phát hành

Image

Loại phát hành - tờ D, E và F

Image

Một dạng Mẫu - Specimen (Chử Specimen có đục lổ)


Image

Dạng Mẫu - chử Specimen màu đỏ nằm ngay chính giửa mặt trước và sau

Image

Dạng Mẫu - Chử Specimen màu đỏ nằm trên con số 1 và không có chử Specimen ở mặt sau

Image

Hai tờ Mẫu dính liền, chưa cắt - Mặt Trước

Image

Hai tờ Mẫu dính liền, chưa cắt - Mặt Sau

Image

Dạng Proof trên một loại giấy gọi là Indian paper (Giấy kiểu Ấn Độ ??)

Image

Dạng Proof - Giấy Indian paper nhưng được dán trên một phong bì và có những mẩu hoa văn của loại tiền này. Đây là tờ proof cho nhà in.


Image

Post Reply

Return to “Hồ Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest