Page 1 of 1

Các bác định giá giúp e mấy đồng đông d

Posted: Wed 24 Oct, 2012 3:02 am
by kalidodo
E có mấy đồng indochine 5 cent màu trắng bạc năm 1925 và 1938. Và mấy đồng cũng là indochine nhưng màu nâu và có mấy chữ trung cũng năm 1938. Các bác định giá giúp e với. E cảm ơn