Đông Dương: IDEO 1942-1945, 1 và 5 Piastres (Đồng Vàng)

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Đông Dương: IDEO 1942-1945, 1 và 5 Piastres (Đồng V

Post by 9PN » Mon 12 Feb, 2007 5:25 am

Imprimerie De l'Extreme Orient (I.D.E.O).
2 quyển sách viết về loại này:

Sách World Money Catalog và số Pick:

Pick 58: Màu cam
- P 58a: 7 số sê ri. Sê ri có chiều cao 2.4mm
- P 58b: 7 số sê ri. Sê ri có chiều cao 2.0mm
- P 58c: 6 số sê ri và có mẫu tự phía trước sê ri

Pick 59: Màu xanh
- P 59a: 7 số sê ri. Sê ri có chiều cao 2.4mm
- P 59b: 6 số sê ri và có mẫu tự phía trước sê ri

Pick 60: Màu tím đậm
- P 60: 7 số sê ri.

Sách World World II Remembered cua Fred Schawn và Joseph Boling:
Một số phát hành tại Hà Nội và Sài Gòn.


Pick 58 (Fred số 543): Màu cam.
- 7 số sê ri - Sài Gòn, phát hành 1945: Sê ri có chiều cao 2.0mm - 2.4mm. Có hình chìm "Sóng lượn ngang".
- 6 số sê ri - Hà Nội, phát hành 1945: Có mẫu tự phía trước sê ri. Có hình chìm "Sóng lượn". 2 loại hình chìm ngang và dọc.

Pick 59 (Fred số 542): Màu xanh
- 7 số sê ri - Sài Gòn, phát hành 1944: Có hình chìm "Sóng lượn ngang".
- 6 số sê ri - Hà Nội, phát hành 1944: Có mẫu tự phía trước sê ri. Có hình chìm "Sóng lượn ngang".

Pick 60 (Fred số 541): Màu tím đậm.
- 7 số sê ri - Sài Gòn, phát hành 1943: không có hình chìm

Dưới đây những tờ mà catalog cho biết:

Pick 58a, phát hành tại Sài Gòn, 1945: Sê ri 7 số

Image...Image
................................ Image

Pick 58c, phát hành tại Hà Nội, 1945: Sê ri 6 số và 1 mẫu tự
Image.... Image
................................
Image

Pick 59a, phát hành tại Sài Gòn, 1944: Sê ri 7 số
Image....Image
............................... Image

Pick 59b, phát hành tại Hà Nội, 1944: Sê ri 6 số và 1 mẫu tự
Image....Image
.................................Image

Pick 60, phát hành tại Sài Gòn, 1943: Sê ri 7 số. Không có hình chìm
Image.... Image
............................... Image

3 tờ khác FONT số sê ri:

Image

Một số người sưu tầm theo 2 màu viền của tờ bạc, màu đen và màu gần đen:

Image

Một số tờ có màu khác nhau và loại giấy khác nhau:

Image
Image
Image
Image

Tờ có khuôn dấu của Pick 59a:
Con dấu Tỉnh Bến Tre, làng An Đinh????

Image

Tiền Truyền Đơn làm theo tờ tiền thật Đông Dương, 1942-1945:

Image.... Image

.
.
Last edited by 9PN on Tue 05 Jun, 2007 4:06 am, edited 8 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 03 Jun, 2007 6:19 pm

Đông Dương: IDEO 1942-1945, 5 Piastres (Đồng Vàng), Pick 61-64

Pick #61

Image
Image

Pick #62A

Image
Image

Pick #62B

Image
Image

Pick #63

Image
Image

Pick #64

Image
Image

Tờ có dấu: Tỉnh Bến Tre, Làng Tân Thủy.

Image
.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest