VNDCCH: Tiền Giấy NAM BỘ, 1948-1952

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNDCCH: Tiền Giấy NAM BỘ, 1948-1952

Post by 9PN » Sun 15 Apr, 2007 10:58 pm

1 Đồng, 1948, Catalog Pick 16:
5 Số sê ri bên trái màu đỏ:


ImageImage

5 số sê ri bên phải màu ĐỎ:

ImageImage

6 số sê ri bên phải màu ĐỎ:

ImageImage

5 số sê ri bên phải màu ĐEN:

ImageImage

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 15 Apr, 2007 11:40 pm

5 Đồng, 1948, Catalog Pick 17:

ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage

1 Tờ có hình CHÌM, có thể Tiền Giả.
...Ấn loát không rỏ ràng và dùng loại giấy viết thư có hình chìm.
......Hình chìm chử "PERFECT":


ImageImage
Image.....Image

3 Tờ có khuôn dấu:

ImageImage
ImageImage
ImageImage


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest