VNDCCH: Giấy Bạc Tài Chánh, năm 1946-1951

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNDCCH: Giấy Bạc Tài Chánh, năm 1946-1951

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2007 6:23 pm

Giấy Bạc Tài Chánh phát hành đầu tiên trong thời kỳ chống Pháp....

20 Xu, 1948, P-13

Image....Image...Image
Last edited by 9PN on Mon 21 May, 2007 5:41 am, edited 5 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2007 6:28 pm

50 Xu, 1948, P-14

Image...Image

Hình Chìm
Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2007 6:45 pm

1 Đồng, P15, 1947-1948

Image...Image
P-15: Ngôi Sao trong vòng tròn:
........................................Image

Image...Image
........................................Image


.
Last edited by 9PN on Mon 21 May, 2007 5:57 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2007 7:03 pm

5 Đồng, P3 và P4 năm 1946:

P-3, không có hình chìm :

Image
Image

P-3A, hình chìm VNDCCH in dọc :

Image
Image
Image

P-3A, hình chìm vòng tròn:

Image
Image
Image

P-4, không có hình chìm. Khác chân dung với P-3A:

Image
Image
Image

.
Last edited by 9PN on Mon 21 May, 2007 6:14 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2007 7:12 pm

5 Đồng, P2, 1948:

Image
Image
Image


ImageImageImage

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2007 8:02 pm

10 Đồng, P-20, 1948

Image...Image

Hình Chìm:

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 18 Mar, 2007 8:39 pm

20 Đồng, P5 - P7, 1946. Không có hình chìm:

Image...Image

Tờ P-7 thì có khuôn dấu của Mật Thám phòng Nhì cho phép sưu tầm trong khi đó chính quyền Pháp muốn thu hồi tiền "Cụ Hồ"... :?: :?: :?:
Billet pour collection
Chử vòng ngoài: SECTEUR-F, ĐỒNG HỚI
Chử trong: 2nd BURREAU (Phòng Nhì)
Số đăng ký và ngày 1/9/1948


Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 21 May, 2007 6:32 am

1 Đồng, P9a, 1946. Không có hình chìm:

Image...Image
........................................Image

1 Đồng, P9b, 1946. hình chìm VNDCCH (in ngang):
Image...Image
........................................Image

1 Đồng, P9b, 1946. hình chìm VNDCCH (in dọc):
Image...Image
........................................Image

1 Đồng, P9c, 1946. hình chìm VNDCCH trong vòng tròn. Mặt sau cắt lổi:
Image...Image
........................................Image.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 29 Sep, 2007 6:00 am

Pick 11??

Mặt sau:

Image

Mặt trước và hình chìm:

Image...Image
Image...Image
Image...Image

Máy in hơi lệch 1 tí:

Image
Image

Mỗi tờ in không đúng chổ khác nhau:


Image


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest