Page 4 of 7

Posted: Thu 29 Nov, 2007 5:32 am
by tailam
VNCH1_35, bán 1 tờ 1000 đồng Hoa Văn , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)


Image

Posted: Thu 29 Nov, 2007 5:36 am
by tailam
VNCH1_36, bán 1 tờ 1000 đồng Hoa Văn , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)

Image

Posted: Thu 29 Nov, 2007 5:40 am
by tailam
VNCH1_60. bán 1 tờ 200 đồng Nai , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :20k ( phí Ems nội địa 15k)

Image

Posted: Thu 29 Nov, 2007 5:42 am
by tailam
Ind_11. bán 1 tờ 100 đồng vàng Indochine, phát hành năm không rỏ,chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :thoả thuận ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Image

Posted: Thu 29 Nov, 2007 5:46 am
by tailam
VNCH_62. bán 1 tờ 2 đồng, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :20k ( phí Ems nội địa 15k)
Image

Posted: Thu 29 Nov, 2007 5:48 am
by tailam
VNCH1_42. bán 2 tờ 1000 đồng Voi và 2đ VN, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 5:22 am
by tailam
Ind1-1, bán 1 tờ tiền Đông Dương 1 đồng vàng, chất lượng và số se-ri như hình scan, phát hành năm không rỏ, giá bán: 30k

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 5:24 am
by tailam
Ind1-2, bán 1 tờ tiền Đông Dương 1 đồng vàng, chất lượng và số se-ri như hình scan, phát hành năm không rỏ, giá bán: 30k

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 5:27 am
by tailam
Ind1-3, bán 1 tờ tiền Đông Dương 20 chục đồng vàng, chất lượng và số se-ri như hình scan, phát hành năm không rỏ, giá bán: Thoả Thuận

Image
Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 5:31 am
by tailam
Ind1-4, bán 1 tờ tiền Đông Dương 5 đồng vàng, chất lượng và số se-ri như hình scan, phát hành năm không rỏ, giá bán: 25k

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 5:37 am
by tailam
Ind1-5, bán 2 tờ tiền Đông Dương 5 đồng vàng, có 2 chử ký khác nhau, chất lượng và số se-ri như hình scan, phát hành năm không rỏ, giá bán: 60 k

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 5:43 am
by tailam
Lao-1, bán 1 tờ tiền LÀO, chất lượng và số se-ri như hình scan, phát hành năm không rỏ, giá bán :40 k
Image
Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 5:48 am
by tailam
Us1-1, bán 1 tờ 2usd, phát hành năm 2002, chất lượng và số se-ri như hình scan, giá bán : 40 k

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 6:06 am
by tailam
VNCH1-06, bán tờ 50 đồng VNCH, chất lương và số se- ri như hinh scan, giá bán : thoả thuận

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 6:11 am
by tailam
VNCH1-07, bán tờ 100 đồng Lê Văn Duyệt, chất lương và số se- ri như hinh scan, giá bán : 10 k ( cước EMS nội địa 15k)


Image