Việt Nam - Ngân phiếu thanh toán

Post Reply
User avatar
Kim Sơn
Posts: 61
Joined: Thu 20 Jul, 2006 6:21 am
Location: Ninh Bình - Việt Nam

Việt Nam - Ngân phiếu thanh toán

Post by Kim Sơn » Tue 21 Nov, 2006 7:52 am

Ngân phiếu mẫu của Ngân hàng nhà nước Việt Nam


Một trăm nghìn đồng : In 1992 - có giá trị thanh toán đến 20/ 05 / 1993

Image

Image

Năm Trăm nghìn đồng : In 1992 - có giá trị thanh toán đến 20 / 04 / 1993

Image

Image

Một triệu đồng : In 1992 - có giá trị thanh toán đến 20 / 03 / 1993

Image

Image

Năm triệu đồng : In 1994 - có giá trị thanh toán đến 31 / 08 / 1994

Image

Image

Post Reply

Return to “Kim Sơn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest