Tiền Ủy Bang Trung Ương

Tiền giấy lưu hành tại Đông Dương: Pháp, Nhật, Trung Hoa
Post Reply
anhvu0280
Posts: 5
Joined: Mon 09 Apr, 2012 1:22 pm
Location: Viet Nam

Tiền Ủy Bang Trung Ương

Post by anhvu0280 » Thu 12 Apr, 2012 6:46 am

Mời mấy Bác xem tờ 10 Xu :roll:

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests