Page 1 of 1

Họ Hàng nhà HAI CHỤC.....

Posted: Sat 20 Mar, 2010 9:11 am
by nt
Nhờ các bác kiếm dùm họ hàng nhà Haì Chục Bất kể Nội- Ngoại hay Chính dòng là vui rồi....

1----HỌ BÊN NỘI (1st generation): Sanh ngày: 7 tháng 9 năm 1898--Saigon

ImageImage

2----HỌ BÊN NGOẠI (2nd generation): Sanh ngày: 16 tháng 3 năm 1907--Saigon

ImageImage

3---CHÁU ĐÍCH TÔN (3rd generation ): Sanh ngày: 1 tháng 8 năm 1920--Saigon

ImageImage

Có bao nhiêu mang họ SAIGON hay HAIPHONG...mà ngày sinh khác nhau...Làm chung một hộ khẩu cho dễ nhận...???:D


:D :lol: :lol: