Các văn bản liên quan đến tiền Việt Nam

Post Reply
User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Các văn bản liên quan đến tiền Việt Nam

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:25 pm

Lâu lâu cũng hay tìm thấy những văn bản hay hay, quăng hết lên đây cho ai cần thì sử dụng.

Đây là những văn bản đã được số hoá lấy từ website: luatvietnam.vn

Chỉ copy và paste, tôi không chỉnh sửa gì cả.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:25 pm

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 51 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét vì cần phải có một chế độ tiền tệ duy nhất;
Xét vì sự lưu hành tiền đồng mang niên hiệu Minh mạnh, Thiệu Trị, tại các tỉnh ở Bắc, Trung bộ là một trong những nguyên nhân làm cho sự sinh hoạt trở nên đắt đỏ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Sau khi ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Trong khi chờ Bộ Tài chính phát hành một thứ tiền thích hợp để thay thế cho tiền đồng, tạm thời định giá một đồng bạc Việt Nam là hai mươi đồng tiền đồng.

Điều 2

Thứ tiền đồng nói ở Điều thứ nhất hình tròn, có bóng vuông mang niên hiệu Minh Mạng, Thiệu Tri ... vẫn thường lưu hành tại các tỉnh miền Bắc Trung bộ.

Điều 3

Các sự đổi trác, giao dịch... bằng tiền đồng sẽ định giá theo tỷ lệ nói ở Điều thứ nhất.

Điều 4

Những người phạm pháp đối với điều thứ 3 kể trên sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự và tang vật sẽ bị tịch thu.

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:26 pm

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 67 NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1947CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀDo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban hành chính kiêm Uỷ trưởng Tài chính Nam bộ, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng ý;
Sau khi ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:Điều 1

Nay cho phép Uỷ ban hành chính Nam bộ phát hành, tại Nam bộ một công trái để lấy tiền dùng trong Nam bộ (phát hành lần thứ hai).Điều 2

Số tiền vay nhiều nhất là năm triệu đồng bạc (5.000.000đ) điều kiện và chi tiết phát hành, sau khi thoả hiệp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.Điều 3

Lãi một trăm bạc một năm, không được quá năm phân (5%) không kể các khoản chi phí về việc phát hành.Điều 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban hành chính Nam bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:27 pm

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 86 NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1947CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀChiểu theo Quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 11 năm 1945 về việc phát hành giấy bạc Việt Nam;
Chiểu theo Quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 1947,
Sau khi Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận;


RA SẮC LỆNH:Điều 1

Nay thiết lập một ngân hàng của Quốc gia gọi là Việt Nam Quốc gia Ngân hàng.Điều 2

Việt Nam Quốc gia Ngân hàng có độc quyền phát hành giấy bạc.

Giới hạn số bạc phát hành và điều kiện phát hành sẽ do Sắc lệnh ấn định, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận.Điều 3

Việt Nam Quốc gia Ngân hàng có nhiệm vụ:

1- Giữ nhưng kim khí quý giá cho quốc gia;

2- Làm một Ngân hàng cho Ngân khố quốc gia;

3- Cho Chính phủ vay để cấp vốn cho các tổ chức kinh doanh của Quốc gia.Điều 4

Việt Nam quốc gia Ngân hàng có độc quyền làm việc hối đoái tiền tệ.Điều 5

Ngoài ra, Việt Nam quốc gia Ngân hàng có thể làm mọi công việc của một Ngân hàng.

Điều 6

Việt Nam quốc gia Ngân hàng gồm có:

1- Một cơ quan điều khiển và quản trị gọi là ban Giám đốc;

2- Một cơ quan kiểm soát gọi là ban kiểm soát.Điều 7

Ban Giám đốc gồm có:

1- Một Tổng Giám đốc;

2- Hai Phó Giám đốc;

3- Và các Giám đốc các ngành hoạt động của Quốc gia Ngân hàng (từ bốn đến sáu người).Điều 8

Nhiệm vụ của Ban Giám đốc là:

1- Đề nghị lên Chính phủ, qua Bộ Tài chính, chính sách và chương trình hoạt động của Ngân hàng;

2- Thực hiện những kế hoạch được chính phủ duyệt y;

3- Trực tiếp điều khiển công việc của Quốc gia Ngân hàng.Điều 9

Tổng Giám đốc điều khiển việc quản trị và phụ trách thi hành Quyết nghị của Ban Giám đốc.

Tổng Giám đốc có hai Phó Tổng Giám đốc.Điều 10

Ban kiểm soát gồm có:

1- Một Tổng Thanh tra;

2- Và từ hai đến bốn Thanh tra.Điều 11

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát kế toán, ngân quỹ và mọi công việc quản trị của Quốc gia Ngân hàng.Điều12

Các nhân viên nói trong Điều 7 và Điều 10 do Sắc lệnh bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Một nhân viên không thể vừa tham dự Ban Giám đốc vừa tham dự ban kiểm soát.

Chế độ của các viên chức này sẽ do một Sắc lệnh quy định sau.

Chế độ các viên chức khác giúp việc trong Quốc gia ngân hàng sẽ do một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đề nghị của Tổng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng.Điều 13

Một nghị định của Bộ Tài chính sẽ quy định chi tiết tổ chức Quốc gia Ngân hàng.Điều 14

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:28 pm

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 167-SLNGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀChiểu Sắc lệnh số 51/SL ngày 1-8-1947 ấn định giá tiền đồng lưu hành ở Trung bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,


RA SẮC LỆNH:Điều 1

Nay thủ tiêu tiền đồng ở Trung Bộ.Điều 2

Trong một thời hạn là hai tháng, kể từ ngày Sắc lệnh này được niêm yết, ai có tiền đồng có thể đem đổi, lấy tiền Việt Nam ở các ty Ngân khố và các Uỷ ban kháng chiến hành chính địa phương, theo giá ấn định trong Sắc lệnh số 51-SL ngày 1 tháng 6 năm 1947 (1 đồng bạc ăn 20 đồng tiền đồng)

Cách thức đổi sẽ do Bộ Tài chính ấn định.Điều 3

Sau thời hạn nói trên, người nào can tội tích trữ lưu hành tiền đồng, sẽ bị phạt:

1/ Từ 3 đến 9 lần số tiền bắt được theo giá chính thức.

2/ Từ sáu ngày đến sáu tháng tù.

Nếu tái phạm sẽ bị tù từ 2 tháng đến 2 năm,Điều 4

Cũng sau thời hạn nói ở Điều 2, người nào đầu cơ tiền đồng bằng cách buôn bán đổi chác v.v... sẽ bị phạt:

1/ Tiền từ 500đ đến 10.000đ.

2/ Tù từ 6 tháng đến 2 năm hay là một trong hai hình phạt này.

Điều 5

Ngoài ra trong những trường hợp nói ở Điều 3 và 4 kể trên số tiền bắt được sẽ bị tịch thu.Điều 6

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách thi hành Sắc lệnh này .
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:29 pm

SẮC LỆNH

CỦACHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 160-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀXét sự nhu cầu về tài chính
Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,


RA SẮC LỆNH:Điều 1

Nay cho phép phát hành, trong toàn quốc một thứ trái phiếu gọi là "Công phiếu kháng chiến" (viết tắt: CPKC).Điều 2

Tổng số tiền những CPKC phát hành ấn định là Năm triệu đồng bạc (5.000.000 đ 00).Điều 3

CPKC được hưởng lãi.Điều 4

Những người mua một lần từ 10.000 đ trở lên sẽ được thưởng bằng danh dự.Điều 5

Trong những trưởng hợp và theo những thể thức đo Bộ Tài chính ấn định CPKC sẽ lưu hành và có giá trị như giấy bạc, theo đúng sổ tiết ghi ở trên phiếu.Điều 6

Bộ Tài chính hay cơ quan đại diện, phụ trách việc phát hành.

Một nghị định Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định cách thức phát hành (số phiếu phát hành, lãi, giá phát hành, hạn hoàn vốn vân vân ...)

Điều 7

CPKC được miễn tất cả các thứ thuế hiện có hoặc sẽ đặt ra, kể cả thuế trước bạ, nỗi khi chuyển dịch.Điều 8

Người nào làm giả hay cố hành động phá hoại giá trị CPKC sẽ bị truy tố như người làm giấy bạc giả.Điều 9

Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lệnh này.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:29 pm

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 181NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1948CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ


Xét nhu cầu về tiền tệ,
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:Điều 1

Nay cho phép phát hành và lưu hành trong toàn cõi Việt Nam, hào giấy loại năm hào (0đ50) và hai hào (0đ20).Điều 2

Bộ Tài chính phụ trách phát hành.Điều 3

Tổng số hào giấy phát hành và đặc điểm các loại hào giấy sẽ do Nghị định Bộ trưởng Bộ Tài chính ấn định.Điều 4

Quốc khố và tư nhân bắt buộc phải nhận hào giấy loại hai mươi đồng bạc (20 đb).

Điều 5

Kẻ nào làm hào giấy giả hay có hành động phá hoại giá trị hào giấy sẽ bị truy tố trước Toà án Quân sự.Điều 6

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách thi hành Sắc lệnh này.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:30 pm

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 199 NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1948CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ- Xét tình hình tài chính hiện thời,
- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
- Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:Điều 1

Đơn vị tiền tệ Việt Nam là đồng "Việt".Điều 2

Đồng "Việt" là một đồng vàng cân nặng 0g,375 vàng nguyên chất.Điều 3

Sự liên hệ giữa đồng "Việt" với giấy bạc Việt Nam hiện hành sẽ do một Sắc lệnh ấn định sau.Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lệnh này.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:31 pm

SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 139-SL NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét nhu cầu tài chính;
Chiểu sắc lệnh số 20-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950 ban hành lệnh tổng động viên;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;
RA SẮC LỆNH:Điều 1: Nay cho phép phát hành trong toàn quốc một công trái gọi là "Công trái quốc gia".Điều 2: Công trái quốc gia ghi bằng thóc và thu bằng tiền hoặc thóc.Điều 3: Tổng số Công trái phát hành ấn định là 100.000 tấn thóc.

Có 5 loại phiếu:

Loại A: 10 ki-lô thóc

Loại B: 50 ki-lô thóc

Loại C: 100 ki-lô thóc

Loại D: 500 ki-lô thóc

Loại E: 1.000 ki-lô thócĐiều 4: Phiếu Công trái ghi tên người mua phiếu.Điều 5: Công trái được hưởng lãi đồng niên 3% tính vào sổ thóc ghi trên phiếu.Điều 6: Vốn sẽ hoàn lại sau 5 năm kể từ ngày mua công trái.

Ngoài ra hàng năm sẽ trính 1% số Công trái bán được để làm tiền thưởng phân phối cho những người mua Công trái theo lối rút thăm.Điều 7: Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định chi tiết phát hành Công trái.Điều 8: Người nào làm phiếu Công trái quốc gia hay có hành động phá hoại công trái quốc gia sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự.Điều 9: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:31 pm

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 180-SL NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1950CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀChiểu Sắc lệnh số 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 sửa đổi do sắc lệnh số 10 ngày 14 tháng 4 năm 1946 tổ chức Toà án quân sự;
Chiểu Sắc lệnh số 48-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 định việc lưu hành tiền Việt Nam;
Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;
RA SẮC LỆNH:Điều 1: Những người đầu cơ tiền tệ, làm giấy bạc giả, lưu hành giấy bạc giả, tàng trữ hay lưu hành những giấy bạc của địch hay đã có lệnh cấm, hoặc có những hành động có tính cách phá hoại nền tài chính quốc gia sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự.Điều 2: Những người không chịu tiêu những tiền của Chính phủ đã cho phép lưu hành hoặc từ chối không tiêu một số tiền rách từ 100 đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ một tháng đến một năm và tiền từ 500 đồng đến 10.000 đồng, hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Những người từ chối không tiêu một số tiền rách dưới 100 đồng sẽ bị phạt vi cảnh.

Những vụ phạm pháp nói trong điều này thuộc thẩm quyền các toà án thường.Điều 3: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:32 pm

SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 20-SL NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ


Chiểu sắc lệnh số 48-SL ngày 15-5-1947 và số 37- SL ngày 15-3- 1950 cho phép phát hành và lưu hành các loại giấy bạc Việt Nam;
Chiểu sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Chiểu sắc lệnh số 180-SL ngày 20-12-1950 trừng trị những hành động có tính cách phá hoại nền tài chính Quốc gia;
Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;
RA SẮC LỆNH:Điều 1

Để củng cố nền tài chính và tiền tệ Quốc gia và để tiện lợi cho nhân dân trong việc giao dịch, nay ấn định một đồng Việt Nam do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành có giá trị bằng mười đồng do Bộ Tài chính phát hành.Điều 2

Các giấy bạc do Bộ Tài chính phát hành vẫn tiếp tục lưu hành cùng với giấy bạc của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.Điều 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:32 pm

SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 94-SL NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 1952


CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ


Chiểu Sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Chiểu Sắc lệnh số 92-SL ngày 25-5-1952 ấn định thể lệ phát hành giấy bạc Ngân hàng;
Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;
RA SẮC LỆNH :Điều 1-Nay cho phép Ngân hàng Quốc gia Viêt Nam phát hành một số tiền là Năm mươi nghìn triệu bốn mươi vạn đồng Ngân hàng (50.000.400.000 đ).Điều 2- Ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:33 pm

SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 162-SL NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ


Chiểu sắc lệnh số 48-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 và sắc lệnh số 37-SL ngày 15 tháng 3 năm 1950 cho phép lưu hành các loại giấy bạc Việt Nam do Bộ Tài chính phát hành;
Chiểu sắc lệnh số 15-SL ngày 6 tháng 5 năm 19(?) thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Chiểu sắc lệnh số 92-SL ngày 25 tháng 5 năm 19(?) cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành các loại giấy bạc;
Chiểu sắc lệnh số 20-SL ngày 12 tháng 5 năm 195(?) ấn định một đồng Ngân hàng Quốc gian bằng mười đồng do Bộ Tài chính phát hành;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,
RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Để thống nhất tiền tệ, củng cố nền tài chính quốc gia và để nhân dân dân giao dịch được thuận tiện nay lấy đồng bạc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam làm đơn vị tiền tệ trong toàn quốc trừ Nam bộ, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1953.

Ký hiệu của đồng bạc Việt Nam là chữ "đ" (đồng).Điều 2

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1953, tiền đồng và giã sẽ tính và ghi trên giấy tờ, sổ sách theo đơn vị tiền tệ mới.Điều 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

Post Reply

Return to “duc4eyes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest