Cổ phiếu Đông Dương

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Cổ phiếu Đông Dương

Post by Ngọc Hải » Wed 12 Nov, 2008 11:16 am

Giới thiệu bộ sưu tập Cổ phiếu Đông Dương
..........................................................................................

Xin trân thành cảm ơn các anh em đã giúp đỡ ( mua giúp, dịch giúp ) để có bộ sưu tập này
Bản dịch của bạn numismate


NH


1, Công ty mía đường Annam


Công ty vô danh có số vốn bốn triệu francs. Số tiền này được chia làm 40.000 cổ phần trị giá 100 francs.
Trụ sở chính tại Sài gòn (Đông dương)
Bản điều lệ công ty được công chứng tại văn phòng luật sư Baugé, chưởng khế Sài gòn, ngày 11 tháng 10 năm 1929.
Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần có giá trị 100 francs.
Một viên chức hành chính (đã kí)
Một đại diện của Hội đồng Hành chính (đã kí)
Phần chữ trong hình tròn: - Thuế con niêm do người mua cổ phiếu trả.
- Thông báo về việc công ty được phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 9 tháng 11 năm 1929.

Image

Image

Image


2, Công ty sản xuất các loại chất béo thuộc vùng Viễn đông

Công ty vô danh có số vốn ba triệu francs. Số tiền này được chia làm 24.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 125 francs.
Bản điều lệ của công ty được công chứng tại văn phòng của Thầy Baugé, chưởng khế tại Sài gòn (Nam kì) ngày 27 tháng 10 năm 1920. Bản điều lệ này đã đựoc sửa chữa theo nghị quyết của kì họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 3 tháng 3 năm 1924.
Trụ sở chính : Sài gòn
Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 125 francs. Cổ phiếu đựoc tự do chuyển đổi.
Một viên chức hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)
Sài gòn, ngày 15 tháng 5 năm 1924.
Dòng chữ ở con dấu: Con dấu chứng thực mua - Đông dương

Image


3, Công ty Cà phê Đông dương (S.C.A.F.I)

Công ty vô danh với số vốn 15 triệu francs. Số tiền này được chia thành 150.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
---------------
Bản điều lệ của công ty được công chứng tại văn phòng của Thầy Baugé, chưởng khế tại Sài gòn, ngày 25 tháng 8 năm 1926
---------------
Trụ sở của Công ty đóng tại Sài gòn
Người cầm cổ phiếu này có một cổ phần trị giá 100 francs
Cổ phiếu đựoc hoàn toàn tự do chuyển đổi
Một viên chức hành chính (đã kí)
Một đại diện hội đồng (đã kí)

Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 03 Mar, 2010 1:56 am, edited 7 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 13 Nov, 2008 10:22 am

Công ty bông sợi Sài gòn

Công ty vô danh có số vốn hai mươi triệu francs. Số tiền này được chia thành tám mươi nghìn cổ phần, mỗi cổ phần có giá trị hai trăm francs.

Bản điều lệ của công ty được công chứng tại văn phòng luật của Thầy Barillot, Chưởng khế tại Paris, ngày 15 tháng 7 năm 1925 và được sửa đổi theo các quyết định của các kì họp Đại hội Cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 1925, 28 tháng 9 năm 1927.

Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá hai trăm francs.
Số cổ phiếu : 63472

Đại diện Hội đồng Hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)

Phần chữ trong hình tròn:- Thuế con niêm do người mua cổ phiếu thanh toán.
- Thông báo về việc công ty được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 27 tháng 10 năm 1927.


Image


Công ty Đường sắt Lộc ninh và Trung phần Đông dương

Công ty vô danh có số vốn 850.000 piastres Đông dương.
Số tiền này được chia làm 42.500 cổ phần, giá trị mỗi cổ phần là 20 piastres.

Trụ sở chính tại Sài gòn.

Bản điều lệ được công chứng tại văn phòng luật của các Thầy Baugé và Mathieu, hai chưởng khế ở Sài gòn, ngày mồng 1 tháng 5 năm 1929.

Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần có giá trị bằng 20 piastres.

Cổ phiếu số : 06.300

Đại diện Hội đồng Hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)
Các dòng chữ trên dấu: báo cáo về tình hình thanh toán cổ tức và các lần chi trả cố tức 1,2,3. Lần chi trả thứ 3, mỗi cổ phần được nhận 3 piastres 921568 (centimes)

Image

Nhà máy in Viễn đông

Công ty vô danh có số vốn 3.120.000 piastres Đông dương được chia làm 312.000 cố phần, mỗi cổ phần có giá trị 10 piastres và hoàn toàn được tự do chuyển đổi.

Bản điều lệ của công ty được công chứng tại Văn phòng luật của Thầy Deroche, chưởng khế tại Hà nội

Trụ sở chính ở Sài gòn.
Giấy dăng kí kinh doanh: Saïgon numéro 3229-B

Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 10 piastres Đông dương.

Số cổ phiếu: 272689

Phần chữ trong vòng tròn: - Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh
toán.
- Thông báo về việc công ty được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương các số ra ngày 10 tháng 7 năm 1947 và 29 tháng giêng năm 1948.

Một viên chức hành chính (đã kí)
Đại diện Hội đồng Hành chính (đã kí)

Tờ cổ phiếu này in tại Nhà in Chaix, phố Bergère, Paris

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 14 Nov, 2008 2:30 am

Công ty Nông Lâm Yên - Mỹ

Công ty vô danh được thành lập ngày 29 tháng 10 năm 1925
Số vốn: 437.500 piastres Đông dương được chia thành 43.750 cổ phần, mỗi cổ phần có giá trị 10 piastres và tất cả đều có quyền lợi như nhau.
(Quyết định của Đại hội toàn thể các cổ đông họp ngày 3 tháng giêng năm 1928 và nghị quyết của Hội đồng Hành chính ra ngày 26 tháng giêng năm 1928)
Trụ sở Công ty đóng tại Hà nội (Bắc kì)
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Kératry, chưởng khế Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 1925.

Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần có giá trị 10 piastres.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số cổ phiếu 016988
Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 1928
Một viên chức hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)

Image

Hãng Phát thanh Đông dương

Công ty vô danh có số vốn 3.150.000 francs, được chia thành 31.500 cổ phần, giá trị của mỗi cổ phần là 100 francs.

Phần chữ trong khung chữ nhật: Người mua thanh toán phí con niêm. Thông báo về việc hãng được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 9 tháng 9 năm 1928.
Bản điều lệ được công chứng tại Văn phòng của Thầy Nouqué, chưởng khế tại Toulouse.
Trụ sở hãng: 1, phố Lefèvre, Sài gòn
Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần có giá trị 100 francs.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số cổ phiếu: 027443

Một viên chức hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính, đại diện đặc biệt (đã kí)

Image

Hội Nông nghiệp Song-ray

Hội vô danh có số vốn 2.000.000 piastres Đông dương.
Số tiền này được chia ra thành 200.000 cổ phần, mỗi cổ phần có giá trị 10 piastres.
Phần đóng khung vuông :
- thuế con niêm do người mua cổ phần trả.
- Thông báo về việc hội được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương số ra ngày 7 tháng 5 năm 1927.
Bản điều lệ được trình công chứng tại phòng của Thầy Baugé, chưởng khế ở Sài gòn, ngày 10 tháng 2 năm 1927.
Trụ sở hội đóng tại Sài gòn
Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 10 piastres.
Số cổ phiếu: 061256

Một viên chức hành chính (đã kí)
Một đại diện của Hội đồng (đã kí)

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 14 Nov, 2008 9:00 am


Công ty đồ thủy tinh Đông Pháp


Công ty vô danh với số vốn 7.500.000 francs được chia thành 75.000 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Baudrier, chưởng khế ở Paris.
Trụ sở công ty đóng tại Hải phòng (Bắc kì)
Người giữ cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 100 francs.
Cổ phần được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Cổ phiếu số 015868
Chữ trong phần đóng khung: -Người mua cổ phần thanh toán phí con niêm.
Thông báo về việc công ty được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương số ra ngày 4 tháng 9 năm 1929.

Một viên chức hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)

Image


Các Tổng Đại lí tại Đông dương

Hai xí nghiệp cũ Jacque & Daurelle được sáp nhập
Công ty vô danh với số vốn 20.000.000 francs được chia ra thành 80.000 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 250 francs.
Phần chữ trong khung tròn bên phải : - Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán.
Thông báo về việc công ty được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương số ra ngày 21 tháng 8 năm 1926.
Bản điều lệ được công chứng tại Văn phòng của Thầy Mathieu, chưởng khế tại Sài gòn.
Trụ sở : Số nhà 57 đến 69, phố Catinat, Sài gòn (Nam kì)

Người giữ cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 250 francs.
Số cổ phiếu : 030961

Sài gòn, ngày 31 tháng 7 năm 1926
Một viên chức hành chính (đã kí)
Một đại diện của Hội đồng Hành chính (đã kí)

Image


Hội các mỏ vàng tại Bảo lạc

Hội vô danh với số vốn 750.000 piastres Đông dương. Số tiền này đực chia ra thành 30.000 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 25 piastes.
Phần chữ trong khung tròn : - Người mua cổ phần thanh toán phí con niêm.
Thông bào về việc hội được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo đông dương số 96, ra ngày mồng 1 tháng chạp năm 1926.

Trụ sở đóng tại Hà nội
Bản điều lệ được công chứng tại Văn phòng của Thầy Kératry, chưởng khế tại Hà nội, ngày 27 tháng 9 năm 1926.

Người giữ tờ cổ phiếu này được hưởng phần lãi.
Cổ phiếu số : 02420

Một viên chức hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 15 Nov, 2008 4:02 am

Hội các mỏ than Ninh Bình (Bắc kì)

Hội vô danh với số vốn hai mươi francs được chia thành 200.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.

Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Lejeune, chưởng khế tại Paris, ngày 7 tháng 9 năm 1926. Bản điều lệ này đã được sửa đổi sau các kì họp Đại hội Cổ đông diễn ra vào ngày 20 tháng 8, 23 tháng 9 và 2 tháng 11 năm 1927.

Trụ sở Hội đặt tại Paris.

Phần chữ trong vòng tròn: - Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. – Thông báo về việc Hội được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 27 tháng 11 năm 1927.

Người cầm cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 100 francs.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.

Số cổ phiếu: 196814

Một viên chức hành chính (đã kí)
Đại diện Hội đồng Hành chính (đã kí)


Image


Hội Thương nghiệp, Nông nghiệp và Tài chính Đông dương (S.I.C.A.F)

Hội vô danh với số vốn 4.000.000.000 triệu francs được chia thành 40.000 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có giá 100 francs, trong đó 3.000 cổ phiếu mang série A và 37.000 cổ phiếu mang série B.

Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Fay, chưởng khế tại Paris, ngày 27 tháng 11 năm 1919. Bản điều lệ này đã được chỉnh sửa sau các kì họp bất thường Đại hội Cổ đông diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 1923, 19 tháng 5 năm 1923 và mồng 1 tháng 7 năm 1924.

Trụ sở Hội: 27, phố Laffitte, Paris (quận 9)
Phần chữ trong vòng tròn : - Thuế con niêm do người mua cổ phiếu thanh toán. – Thông báo về việc Hội được phép hoạt đông được dăng trên Công báo số ra ngày 14 tháng 5 năm 1924.

Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 100 francs.
Série B
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số cổ phiếu : 00873

Một viên chức hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)

Image
Last edited by Ngọc Hải on Sat 22 Nov, 2008 4:03 pm, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 22 Nov, 2008 4:27 am

Hội các mỏ than Hạ Long và Đồng Đăng thuộc Pháp quốc (Bắc kì)

Hội vô danh với số vốn 11.577.500 francs được chia thành 4.631 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 2.500 francs và được hoàn toàn tự do chuyển đổi.

Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Lejeune, chưởng khế tại Paris.

Hội sở : 16 bis , đại lộ Bosquet, Paris (quận 7)
Giấy phép kinh doanh: R.C Seine No 217.469 B

Người giữ cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 2.500 francs, cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.

Số cổ phiếu 001367

Chủ tịch (đã kí)
Một viên chức hành chính hoặc đại diện Hội đồng Hành chính (đã kí)Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 25 Nov, 2008 9:52 am

16, Công ty đường sắt được bảo lãnh tại các thuộc địa Pháp

Công ty khuyết danh chính thức thành lập ngày 15 tháng 11 năm 1881 theo bản chứng thư đã được thông qua trước sự chứng kiến của Thầy Morel d’Arleux, Chưởng khế tại Paris.
Sắc lệnh ngày 24 tháng 8 năm 1881 - Thời gian được hưởng đặc quyền: 99 năm.

Công ty có số vốn….78.500 francs , số tiền này được chia thành 4.757 cổ phần, mỗi cổ phần có giá...300 francs.
Phát hành 8936 trái phiếu mệnh giá 500 francs theo công điện cho phép (của Bộ Thuộc địa) ngày 8 tháng 11 năm 1883.
Hoàn trả trong 99 năm theo hình thức rút thăm hàng năm với khoản lãi 15 francs.
Người giữ trái phiếu này sở hữu một khoản tiền 500 francs được (chính quyền) thuộc địa bảo đảm, phù hợp với Thoả ước ngày 18 tháng 8 năm 1883.
Số 03684
Người giữ tờ trái phiếu này có quyền :
1. Nhận một khoản lãi thường niên là 15 francs, được thanh toán 6 tháng một lần, vào các ngày 15 tháng 4 và 15 tháng 10 hàng năm.
2. Được hoàn trả số vốn 500 francs theo hình thức rút thăm và theo bảng khấu hao.
Paris, ngày mồng 1 tháng 5 năm 1884
Theo sự uỷ quyền của Hội đồng (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)


Image


ImageHình 17 Hội Quang Hung Long

Với số vốn 80.000 piastres do nhiều cổ đông đóng góp. Số tiền này được chia thành 800 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 100 piastres.
Hội sở tại Hà nội
79, phố Hàng Bồ
Người giữ cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 100 piastres.
Cổ phần được hoàn toàn tự do chuyển đổi
Số 000507
Giám đốc quản lí (đã kí)
Chủ tịch Hội đồng Giám sát (đã kí)
Nhà máy in Viễn đông - Hà nội, Hải phòng

Image

18, Công ty bảo hiểm tiền gửi Viễn đông

Công ty tư nhân chịu sự kiểm soát của Toàn quyền Đông dương.
Công ty khuyết danh tại Đông dương có số vốn 4.000.000 francs – ¼ số vốn này được trích ra để hỗ trợ phát triển kinh tế và để tiết kiệm.
Hội sở: 32, phố Paul Bert, Hà nội (Đông dương)
Giấy đăng kí kinh doanh tại Hà nội No 419
Cổ phiếu vô danh có giá trị 500 piastres Đông dương.
Không được tự do chuyển tiền theo định kỳ.
Tiền thưởng hàng tháng
Được trả 2,50 piastres cho đến khi cổ phiếu ra khỏi diện rút thăm và tối đa trong 15 năm.
Công ty bảo hiểm tiền gửi Viễn đông cam kết :
I. - Hàng tháng đưa cổ phiếu vào các đợt rút thăm có bảo đảm như sau :
a) Rút thăm để chọn cổ phiếu được hoàn trả nhiều lần với việc hoàn trả ngay lập tức mỗi cổ phiếu được chỉ định với giá trị dao động trong khoảng 2 500 đến 25 000 piastres ;
b) Rút thăm để chọn cổ phiếu được hoàn trả một lần với việc hoàn trả ngay lập tức mỗi cổ phiếu được chỉ định theo số vốn danh nghĩa là 500 piastre
c) Rút thăm để chọn cổ phiếu đưa ra thị trường tự do với việc cấp ngay lập tức cho mỗi cổ phần được chỉ định mọi ưu đãi của một cổ phần đã hoàn toàn được tự do hoá có ngày hiệu lực và thời hạn tương tự.
II. - Hoàn trả cổ phiếu này theo số vốn danh nghĩa là 500 piastres trong thời hạn 15 năm nếu kết quả các đợt rút thăm không quy định phải hoàn trả trước thời hạn.
III. - Mua lại cổ phiếu này theo yêu cầu của người giữ cổ phiếu đối với các khoản tiền có bảo đảm ghi ở mặt sau.
IV. - Cộng thêm vào phần bảo đảm ghi ở trên những quyền lợi quy định tại điều 10 về những điều kiện chung.

Cổ phiếu tuân theo những điều kiện chung này không được thanh toán tiền thưởng tháng đầu tiên và có hiệu lực từ ngày mồng một tháng năm năm một nghìn chín năm ba mươi tư.
Một quản trị viên (đã kí)
Giám đốc (đã kí)
Mấy dòng đánh máy ở bên tay phải :
Do đình chỉ thanh toán các khoản tiền thưởng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1934, thời hạn của cổ phiếu này được gia hạn thêm ba tháng và kéo dài đến ngày 01 tháng 08 năm 1949./.


Image
Last edited by Ngọc Hải on Sat 26 Sep, 2009 2:24 am, edited 3 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 26 Nov, 2008 8:52 am

19, Hội các đồn điền cao su tại Caukhoi

Hội khuyết danh
Vốn của hội: 4.800.000 francs được chia thành 48.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Phần chữ trong khung tròn :
- Thuế con niêm do người mua cổ phiếu thanh toán.
- Thông báo về việc hội được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương số ra ngày 16 tháng 6 năm 1926.
Bản điều lệ của hội được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Baugé, Chưởng khế tại Sài gòn.
Hội sở tại Sài gòn (Nam kì)
Một phần năm cổ t ức dành cho người giữ cổ phiếu
Được quyền hưởng 1/11.000 ph ần lợi nhuận dành làm cổ tức theo qui định tại các điều 7 v à 44 của Điều lệ H ội.
Số 000391
Một quản trị viên (đã kí)
Một quản trị viên, theo sự uỷ quyền đặc biệt (đã kí)


Image


Hình 20 Hội liên hiệp hầm mỏ Đông dương

Hội vô danh có số vốn 8.000.000 francs. Số tiền này được chia thành 8.000 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Ader, chưởng khế tại Paris
Trụ sở Hội đặt tại Paris.
Phần chữ trong vòng tròn : Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc Hội được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 2 tháng 8 năm 1928.
Người giữ tờ cổ phiếu này sơ hữu một cổ phần trị giá 100 francs.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số 075030
Một viên chức hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)


Image

Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 03 Mar, 2010 2:02 am, edited 3 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 26 Nov, 2008 8:56 am

Hình 21 Tổng công ty hầm mỏ vùng Thakek (Lào – Đông dương)


Hội vô danh với số vốn 20.000.000 francs được chia thành 200.000 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 100 francs, trong đó có 10.000 cổ phần A được hưởng chế độ ưu tiên bầu nhiều phiếu, số cổ phần này được đánh số từ 1 đến 10.000, và 190.000 cổ phần B thông thông thường.

Phần chữ trong vòng tròn : -Người mua cổ phần thanh toán phí con niêm. – Thông báo về việc Tổng công ty được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 10 tháng 10 năm 1928.

Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Collet, chưởng khế tại Paris, ngày 10 tháng 9 năm 1928.
Trụ sở Tổng công ty đặt tại Thakek
Trụ sở hành chính đặt tại Paris.
Người giữ tờ cổ phiếu B thông thường này hoàn toàn được phép chuyển nhượng nó và sở hữu một cổ phần trị giá 100 francs.
Số 81584
Một viên chức hành chính (đã kí)
Đại diện Hội đồng hành chính (đã kí)


ImageHình 22 Công ty mỏ vùng Thượng Mê-kông

Công ty vô danh với số vốn mười triệu francs được chia thành 100.000 cổ phần, mỗi cổ phần có gía 100 francs, trong đó 1.000 cổ phần B được hưởng chế độ ưu tiên bầu nhiều phiếu, ngoài ra không có ưu đãi nào khác, được đánh số từ 1 đến 1.000, và 99.000 cổ phần thông thường.
Phần chữ trong vòng tròn : - Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. – Thông báo về việc Công ty được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 17 tháng giêng năm 1928.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Collet, chưởng khế tại Paris, ngày 11 tháng 10 năm 1923.
Trụ sổ Công ty đóng tại Paris.
Người giữ tờ cổ phiếu này hoàn toàn được chuyển nhượng nó và sở hữu một cổ phần trị giá 100 francs.
Số 19527
Một viên chức hành chính (đã kí)
Một viên chức hành chính (đã kí)

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 29 Sep, 2009 4:25 am

Hình 23
Công ty Vận tải Công cộng vùng Hà Nội


Công ty khuyết danh với số vốn 45.900.000 francs
Số vốn này được chia thành 91.800 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 500 francs
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Blanchet, Chưởng khế ở Paris
Trụ sở công ty đặt tại Paris
Giấy đăng kí kinh doanh số 31.239
Người giữ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền năm trăm francs
Số 024,313
Chủ tịch Hội đồng Quản trị (đã kí)
Một Quản trị viên (đã kí)

Dòng chữ mực dấu màu tím ở góc phải: Số vốn 114.740.000 francs được chia thành 91.800 cổ phần, mỗi cổ phần là1.250 frs. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng sáu 1953 được thông qua sau khi được sự chấp thuận của Đại hội Bất thường diễn ra cùng ngày.
CỔ PHẦN 1.250 Frs


Dòng chữ mực dấu màu xanh bên dưới: Lần chia (lợi tức) thứ nhất và lần trả phụ cấp (tiền bồi thường) thứ năm, đã thanh toán ngày 19 tháng chạp 1961


ImageHình 24
Công ty Nông nghiệp và Công nghiệp Cam-Tiêm


Công ty khuyết danh có số vốn 21.000.000 francs được chia làm 110.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs và 20.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 500 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Baugé, Chưởng khế ở Sài gòn và tại Văn phòng của Thầy Fleury, Chưởng khế ở Paris.
Trụ sở công ty đóng tại Sài gòn
Người giữ tờ cổ phiếu phổ thông này sở hữu một khoản tiền 100 francs - cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi
Số 065.760

Một Quản trị viên (đã kí)
Một Quản trị viên hoặc một người được uỷ quyền (đã kí)

Dòng chữ trong khung chữ nhật
Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc công ty được phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương thuộc Pháp ngày 29 tháng bảy 1936.


Image
Last edited by Ngọc Hải on Sun 08 Nov, 2009 12:02 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 07 Nov, 2009 3:17 pm

Hình 25
Công ty Nông nghiệp Trung kì (Annam)


Công ty khuyết danh có số vốn 10.000.000 francs được chia thành 100.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Laeuffeur, Chưởng khế ở Paris, ngày 12 tháng mười một 1926. Bản điều lệ này được sửa đổi trong các phiên họp Đại hội Bất thường tổ chức vào các ngày 22 tháng hai 1930, 30 tháng chin 1932 và 16 tháng sáu 1933.
Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền 100 francs. Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số 014316

Phần chữ trong khung tròn: Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc công ty được phép hoạt động được đăng trên Công báo ra ngày 24 tháng bảy
1934.


Một Quản trị viên (đã kí)
Một Quản trị viên (đã kí)


Image


Hình 26
Công ty Công nghiệp Lào


Hội sở đặt tại Sài gòn
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Edgard Mathieu, Chưởng khế ở Sài gòn.
Công ty khuyết danh có số vốn 1.785.000 francs, có thể tăng lên mức mười triệu francs theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
Cổ phiếu trị giá 125 francs
Série B số 05549

Phần chữ trong khung tròn: Người mua thanh toán phí con niêm. Thông báo về việc công ty được phép hoạt động được đăng trên Công báo đông dương số ra ngày 17 tháng tư 1929.

Sài gòn, ngày….. 192..

Một Quản trị viên (đã kí)
Một Quản trị viên (đã kí)


Image
Last edited by Ngọc Hải on Sun 08 Nov, 2009 12:06 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 07 Nov, 2009 3:23 pm

Hình 27
Hội các đồn điền cây cao su ở Souchère (Chư-sê)


Hội khuyết danh có số vốn 13.000.000 francs được chia tahnhf 13.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị gia 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Mathieu, Chưởng khế ở Sài gòn.
Hội sở : 7, quai de Belgique (Bến Bỉ quốc) – Sài gòn (Nam kì)
Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khảon tiền 100 francs
Số 040,809

Phần chữ trong khung tròn: Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc hội được phép hoạt đông được đăng trên Công báo Đông dương số ra ngày 10 tháng ba 1927.

Một Quản trị viên (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)
Sài gòn, ngày 23 tháng giêng 1927Image


Hình 28
Hội Nông nghiệp Bà - Rịa


Hội khuyết danh với số vốn 160.000 piastres được chia thành 8.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 20 piastres.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Fay, Chưởng khế ở Sài gòn, ngày 27 tháng giêng 1927.
Hội sở đặt tại Sài gòn
Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền 20 piastres. Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển nhượng.
Số 006,121
Sài gòn, ngày 15 tháng sáu 1927

Chữ trong khung tròn: Người mua cổ phần thanh toán phí con niêm. Thông báo về việc hội được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương ra ngày mồng 2 tháng tư 1927, số 27 trang 1142.


Một Quản trị viên (đã kí)
Một Quản trị viên (đã kí)


Image
Last edited by Ngọc Hải on Sun 08 Nov, 2009 12:09 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 07 Nov, 2009 3:27 pm

Hình 29
Công ty Bất động sản Đông dương (S.I.D.I)


Công ty khuyết danh với số vốn hai triệu francs được chia thành 20.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Gigon-Papin, Chưởng khế ở Sài gòn.

Trụ sở công ty: 42, đại lộ Bonnard – Sài gòn (Nam kì)
Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền 100 francs.
Số 019,276

Phần chữ trong khung tròn: Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc công ty được phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương ra số ra ngày 24 tháng tám 1927.
Phần chữ dấu đỏ: Vốn lên bốn triệu francs (Nghị quyết của Đại hội Bất thường ngày 9 tháng tám 1928)


Một Quản trị viên (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)
Sài gòn, ngày 15 tháng chin 1927.

Image

Image


Hình 30
Hội Đất nông nghiêp Miền tây


Hội khuyết danh với số vốn 1.250.000 piastres được chia thành 12.500 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs, trong đó 10. 000 cổ phần góp hợp thành vốn ban đầu, 2.500 cổ phần có thêm từ việc tăng vốn theo quyết định của Hội đồng Quản trị trong phiên họp ngày 8 tháng tư 1929.
Hội sở đóng tại Cần thơ (Nam kì thuộc Pháp)
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Mathieu, Chưởng khế ở Sài gòn, ngày 31 tháng chạp 1927.
Người giữ tờ cổ phiếu này là một thành viên tham gia lập hội.
Số 001.534
Cần thơ, ngày 15 tháng tư 1929

Một Quản trị viên (đã kí)
Một Quản trị viên (đã kí)


Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 03 Mar, 2010 2:07 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 07 Nov, 2009 3:31 pm

Hình 31
Hội đất ruộng và đất trồng lúa Sóc-trăng


Hội khuyết danh với số vốn 12.500.000 francs được chia thành 125.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Mathieu, Chưởng khế ở Sài gòn (Nam kì)
Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền 100 francs. Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển nhượng.
Số 008,137

Phần chữ trong khung chữ nhật: Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thôngbáo về việc hội được phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương số ra ngày 6 tháng bảy 1929.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)


Image

Hình 32
Hội đất ruộng và đất trồng lúa Sóc-trăng


Hội khuyết danh với số vốn 12.500.000 francs được chia thành 125.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Mathieu, Chưởng khế ở Sài gòn (Nam kì)
Người giữ giấy này là một thành viên tham gia lập hội.
Số 001,004

Phần chữ trong khung chữ nhật: Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thôngbáo về việc hội được phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương số ra ngày 6 tháng bảy 1929

Phần chữ dấu màu đỏ: Số vốn là 11.750.000 Francs theo Nghị quyểt của kì họp Đại hội Bất thường ngày 30 tháng chín 1933.

Chủ tich Hội đồng Quản trị (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)


Image
Last edited by Ngọc Hải on Sun 08 Nov, 2009 12:16 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 07 Nov, 2009 3:34 pm

Hình 33
Hội các đồn điền cây cao su tại Xuân-lộc


Hội khuyết danh có số vốn 187.560.000 francs được chia thành 37512 cổ phần, mỗi cổ phần tr ị gi á 5000 fr ancs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Gigon-Papin, Chưởng khế ở Sài gòn.
Hội sở tại Paris
Số đ ăng kí kinh doanh Seine 56 B 5633
Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền 5000 francs. Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển nhượng.
S ố 026,718

Chủ tịch (đã kí)
Một Quản trị viên hoặc đại diện được uỷ quyền đặc biệt của Hội đồng Quản trị (đã kí)


Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest