Page 1 of 1

Anh Chín Nguyễn - Cali gặp gỡ một số anh em sưu

Posted: Thu 16 Dec, 2010 4:42 am
by Ngọc Hải
Một số hình ảnh anh Chín Nguyễn - Cali gặp gỡ anh em sưu tập tiền tại Hà Nội
Tháng 11 / 2010


Image

Image

Image

Image

Posted: Thu 16 Dec, 2010 6:18 am
by Ngọc Hải
Image

Image

Image

Image

Image