định giá đồng tiền đông dương hộ e với @@

Post Reply

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 19 Oct, 2013 4:44 am

Loại tiền bạn hỏi là tiền phổ thông, hơn nữa tiền NÁT quá, không có giá trị để: Sưu tầm hay thương mại...:D :lol: [-X [-X\

Post Reply

Return to “Thảo luận”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest