Giấy Khai Sinh của "Gia Đình Cinq Piastres 1909-1920"

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Giấy Khai Sinh của "Gia Đình Cinq Piastres 1909-1

Post by 9PN » Mon 02 Oct, 2006 3:06 am

Tổng Kết những thành viên đã đóng góp giấy khai sinh cho tờ "Cinq Piastres"
Đến hôm nay: 26 tờ khác năm sinh:
....Thêm tên của bác Mạnh Tuấn cho tờ Hải Phòng.

HẢI PHÒNG, 3 chữ ký - Un Administrateur và Le directeur:

Ngày xx/xx/xxxx:
HẢI PHÒNG, 3 chử ký - Un Administrateur và L'Administrateur:
Ngày 24/11/1915 : 9PN
HẢI PHÒNG, 2 chử ký -Un Administrateur và L'Administrateur:
Ngày 27/5/1920 : 9PN, TT Khải, Hồ Hải, Mạnh Tuấn

SÀI GÒN, 3 chữ ký - Un Administrateur và Le directeur :
Ngày 8/1/1909 : CTG
SÀI GÒN, 3 chữ ký -Un Administrateur và L'Administrateur:
Ngày 17/9/1910 : Ngọc Hải
Ngày 7/6/1913 : Hồ Hải
Ngày 16/6/1913 : TT Khải
Ngày 2/7/1913 : CTG
Ngày 8/7/1913 : Ngọc Hải
Ngày 23/7/1913 : (1)
Ngày 1/10/1915 : TT Khải
Ngày 2/10/1915 : 9PN
Ngày 5/10/1915 : Hồ Hải
Ngày 7/10/1915 : Voluongtiensinh
Ngày 14/10/1915 : Hồ Hải, (1)
Ngày 4/11/1915 : Kim Sơn.
Ngày 21/10/1916 : Ngọc Hải
Ngày 24/10/1916 : Philong
Ngày 25/10/1916 : 9PN
Ngày 9/11/1916 : (1)
Ngày 14/11/1916 :Voluongtiensinh
SÀI GÒN, 2 chữ ký - Un Administrateur và L'Administrateur
Ngày 30/1/1920 : 9PN
Ngày 5/3/1920 : Ngọc Hải
Ngày 7/2/1920 : Voluongtiensinh
Ngày 10/3/1920 : 9PN
Ngày 11/3/1920 : Hồ Hải
Ngày 13/3/1920 : TT Khải
.
(1): Những tờ này đang rao bán trên Ebay.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest