CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC!

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC!

Post by cổ tiền gia » Fri 24 Nov, 2006 3:39 pm

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 19 tháng 09 năm 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 139/SL
--------------------------------------------------------------------------------

SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ


SỐ 139/SL NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét nhu cầu tài chính;

Chiểu sắc lệnh số 20-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950 ban hành lệnh tổng động viên;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cho phép phát hành trong toàn quốc một công trái gọi là "Công trái quốc gia".

Điều 2: Công trái quốc gia ghi bằng thóc và thu bằng tiền hoặc thóc.

Điều 3: Tổng số Công trái phát hành ấn định là 100.000 tấn thóc.

Có 5 loại phiếu:

Loại A: 10 ki-lô thóc

Loại B: 50 ki-lô thóc

Loại C: 100 ki-lô thóc

Loại D: 500 ki-lô thóc

Loại E: 1.000 ki-lô thóc

Điều 4: Phiếu Công trái ghi tên người mua phiếu.

Điều 5: Công trái được hưởng lãi đồng niên 3% tính vào sổ thóc ghi trên phiếu.

Điều 6: Vốn sẽ hoàn lại sau 5 năm kể từ ngày mua công trái.

Ngoài ra hàng năm sẽ trính 1% số Công trái bán được để làm tiền thưởng phân phối cho những người mua Công trái theo lối rút thăm.

Điều 7: Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định chi tiết phát hành Công trái.

Điều 8: Người nào làm phiếu Công trái quốc gia hay có hành động phá hoại công trái quốc gia sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự.

Điều 9: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

CHỦ TỊCH NƯỚC
(Đã ký)

Hồ Chí Minh

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 27 tháng 04 năm 1999

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 12/1999/PL-UBTVQH10

PHÁP LỆNH
Về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc

Để phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân, tạo nguồn vốn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Pháp lệnh này quy định về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công trái xây dựng Tổ quốc do Chính phủ phát hành nhằm huy động nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư xây dựng những công trình quan trọng quốc gia và các công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất, đời sống, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đất nước.
Điều 2. Việc mua công trái được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện Nhà nước động viên mọi tổ chức và công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua công trái, góp phần xây dựng Tổ quốc Nhà nước Việt Nam hoan nghênh tổ chức và cá nhân nước ngoài mua công trái
Điều 3. Nhà nước bảo đảm giá trị công trái và bảo hộ quyền sở hữu, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người sở hữu công trái
Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, tuyên truyền và vận động tổ chức, cá nhân tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc

Chương II
PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN CÔNG TRÁI,QUVỀN LỢI CỦA NGƯỜI MUA CÔNG TRÁI

Điều 5. Việc phát hành công trái căn cứ vào nhu cầu huy động vốn từng thời kỳ Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc theo Nghị quyết của Quốc hội

Điều 6.
1. Công trái gồm:
a) Công trái thu và ghi bằng tiền Việt Nam;
b) Công trái thu và ghi bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi;
c) Công trái thu và ghi bằng vàng
2. Loại ngoại tệ tự do chuyển đổi, đơn vị đo lường, chất lượng vàng để mua công trái do chính phủ quy định khi phát hành công trái

Điều 7. Công trái được phát hành theo hình thức sau đây:
1. Công trái có ghi tên, công trái không ghi tên;
2. Công trái có in trước mệnh giá, công trái khồng in trước mệnh giá

Điều 8. Công trái có kỳ hạn năm năm, kỳ hạn mười năm Chính phủ quy định cụ thể kỳ hạn công trái khi phát hành

Điều 9. Kích thước, hình vẽ, hoa văn và các đặc điểm khác của công trái, việc in ấn, bảo quản, vận chuyển công trái do Chính phủ quy định

Điều 10.
1. Công trái được Nhà nước bảo đảm giá trị như sau:

a) Công trái thu và ghi bằng tiền Việt Nam được bảo đảm giá trị bằng chính số tiều ghi trên công trái cộng với mức trượt giá ở thời điểm thanh toán công trái so với thời điểm mua công trái;

b) Công trái thu và ghi bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi được bảo đảm giá trị bằng chính ngoại tệ ghi trên công trái;

c) Công trái thu và ghi bằng vàng được bảo đảm giá trị bằng chính loại vàng ghi trên công trái

2. Người mua công trái được hưởng một tỷ lệ lãi suất không thấp hơn 1,5%/năm theo số tiền Việt Nam, số ngoại tệ tự do chuyển đổi, số lượng vàng đã được ghi trên công trái: Tỷ lệ lãi suất cụ thể cho từng đợt phát hành đối với công trái kỳ hạn năm năm, công trái kỳ hạn mười năm do Chính phủ quy định
3. Tiền lãi thu được, từ công trái quy định tại khoản 2 Điều này không phải chịu thuế thu nhập

Điều 11.
1. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thanh toán công trái bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, đúng kỳ hạn; công trái được thanh toán một lần cả gốc và lãi tại hệ thống. Kho bạc nhà nước hoặc tại các cơ quan, tổ chức khác do Chính phủ quy định.
2. Công trái mua bằng tiền Việt Nam được thanh toán bằng tiền Việt Nam; công trái mua bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi được thanh toán bằng ngoại tệ khi mua, công trái mua bằng vàng được thanh toán bằng vàng cùng loại khi mua.
3. Người sở hữu công trái thu và ghi bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi muốn được thanh toán bằng tiền Việt Nam thì được thanh toán theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán ghi trên công trái; người sở hữu công trái thu và ghi bằng vàng muốn thanh toán bằng tiền Việt Nam thì được thanh toán theo giá mua vàng cùng loại trên thị trường tại thời điểm thanh toán ghi trên công trái.

Điều 12. Công trái được mua, bán, tặng cho, thừa kế, cầm cố
Người mua lại công trái; người được tặng cho, thừa kế công trái được Nhà nước, bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp như đối với người mua công trái; người nhận cầm cố công trái được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp đối với người nhận cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật.

Chương III
KHEN THƯỞNGVÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc mua công trái xây dựng Tổ quốc, trong công tác vận động mua công trái, tổ chức phát hành công trái thì được Nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Người nào có hành vi làm giả công trái, cản trở việc phát hành, thanh toán công trái hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Pháp lệnh này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hinh sự.

Điều 15. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc phát hành, thanh toán công trái để chiếm đoạt, làm thất thoát nguồn vốn huy động từ công trái thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16.
Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc ngày 25 tháng 11 năm 1983 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điểm trong Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc ngày 30 tháng 5 năm 1985.Các quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ Điều 17. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH (Đã ký)
Nông Đức Mạnh


:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 12 tháng 05 năm 1999

CHÍNH PHỦ Số: 34/1999/NĐ-CP


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;Căn cứ Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999;Để thực hiện việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc theo Nghị quyết số 18/1998/QH10 ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Quốc hội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Mục đích phát hành công tráiChính phủ phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 nhằm huy động nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư tăng thêm cho thủy lợi, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn, trước hết là các xã nghèo đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 18/1998/QH10 ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Quốc hội.

Điều 2. Đối tượng mua công trái
1. Công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
3. Người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam.
4. Cơ quan hành chính, sự nghiệp.
5. Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội - nghề nghiệp.
6. Doanh nghiệp nhà nước.
7. Doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế.
8. Tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
Đối tượng quy định tại khoản 4, 5 và 6 của Điều này không được sử dụng vốn và kinh phí của ngân sách nhà nước để mua công trái.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.
Loại tiền, kỳ hạn, thời gian phát hành công trái và lượng vốn huy động

1. Công trái xây dựng Tổ quốc phát hành năm 1999 thu và ghi bằng tiền Việt Nam, có kỳ hạn 5 năm tính từ thời điểm phát hành.
2. Thời gian phát hành bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 1999.
3. Tổng mức vốn huy động là 4.000 tỷ đồng (bốn nghìn tỷ đồng).

Điều 4. Mệnh giá công trái

1. Công trái phát hành năm 1999 có in trước mệnh giá và không ghi tên.
2. Mệnh giá tối thiểu của một phiếu công trái là 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng) và mệnh giá tối đa là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).
3. Bộ Tài chính quy định cụ thể các mức mệnh giá công trái cho phù hợp và thuận lợi cho người mua công trái.

Điều 5. Phiếu công trái
1. Bộ Tài chính quy định kích thước, hình vẽ, hoa văn và các đặc điểm khác của phiếu công trái bảo đảm thuận tiện cho việc sử dụng, bảo quản, cất giữ và chống làm giảBộ trưởng Bộ Tài chính ký tên trên phiếu công trái.
2. Bộ Tài chính tổ chức việc in ấn, bảo quản, vận chuyển phiếu công trái theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Bảo đảm giá trị tiền mua công trái và lãi suất công trái
Trên cơ sở bảo đảm giá trị tiền mua công trái và tỷ lệ lãi suất theo quy định tại Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999, lãi suất ghi trên công trái phát hành năm 1999 được quy định là 10%/năm (bao gồm cả mức trượt giá và tỷ lệ lãi suất 1,5%/năm) và lãi suất tính cho 5 năm là 50%.Trường hợp mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất 5 năm (7,5%) lớn hơn 50% thì người sở hữu công trái sẽ được Nhà nước bù chênh lệch.Trường hợp mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất năm (7,5%) thấp hơn hoặc bằng 50% thì người sở hữu công trái vẫn được hưởng lãi suất 50% như ghi trên phiếu công trái đã phát hành.

Điều 7. Kỳ hạn thanh toán công tráiTiền mua công trái phát hành năm 1999 được thanh toán đúng kỳ hạn 5 năm (đủ 60 tháng), gốc và lãi công trái được thanh toán một lần.Trường hợp đến hạn, người sở hữu công trái chưa thanh toán, gốc và lãi công trái sẽ được bảo lưu trên tài khoản riêng chờ thanh toán. Thời gian quá hạn không được tính lãi.

Điều 8. Thanh toán trước kỳ hạn
1. Trong trường hợp đặc biệt, người sở hữu công trái có nhu cầu thanh toán trước kỳ hạn thì được thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền gốc và được hưởng lãi tính trên số tiền ghi trên công trái như sau:
a) Thời gian mua công trái chưa đủ 12 tháng thì không được hưởng lãi.
b) Thời gian mua công trái từ 12 tháng đến dưới 24 tháng thì được hưởng lãi là 10%.
c) Thời gian mua công trái từ 24 tháng đến dưới 36 tháng thì được hưởng lãi là 20%.
d) Thời gian mua công trái từ 36 tháng đến dưới 48 tháng thì được hưởng lãi là 30%.
đ) Thời gian mua công trái từ 48 tháng đến dưới 60 tháng thì được hưởng lãi là 40%.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các trường hợp đặc biệt được thanh toán công trái trước kỳ hạn.

Điều 9. Quyền của người sở hữu công trái

1. Người sở hữu công trái có quyền bán, tặng cho, để lại thừa kế hoặc sử dụng để cầm cố.
2. Người sở hữu công trái không được dùng công trái để thay thế tiền trong lưu thông và sử dụng trực tiếp trong quan hệ thanh toán khác.

Điều 10. Bảo quản, cất giữ phiếu công trái
1. Người sở hữu công trái có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản phiếu công trái. Phiếu công trái bị tẩy xóa, sửa chữa, chắp vá không được thanh toán.
2. Người sở hữu công trái bị mất phiếu công trái thì không được thanh toán.
3. Người sở hữu công trái có thể gửi phiếu công trái tại Kho bạc Nhà nước để bảo quản, cất giữ và phải nộp một khoản phí do Bộ Tài chính quy định nhưng không cao hơn mức phí ký gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 11. Quản lý công trái do tổ chức mua
1. Công trái do tổ chức mua được quản lý như các tài sản khác của đơn vị.
2. Trường hợp tổ chức mua công trái bị giải thể, phá sản, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc chấm dứt hoạt động thì công trái được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Địa điểm phát hành và thanh toán công trái
1. Địa điểm phát hành và thanh toán công trái được tổ chức an toàn, thuận tiện phục vụ cho người mua công trái và thanh toán công trái.
2. Công trái được phát hành và thanh toán tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước hoặc tại các cơ quan tổ chức khác do Bộ Tài chính ủy nhiệm.
3. Tổ chức, cá nhân có thể mua công trái và thanh toán công trái ở bất cứ địa điểm nào theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 13. Chi phí phát hành và thanh toán công trái
Chi phí phát hành và thanh toán công trái được bố trí trong ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 14. Nguồn vốn huy động và nguồn vốn thanh toán công trái
1. Nguồn vốn huy động từ phát hành công trái xây dựng Tổ quốc phải được phản ánh đầy đủ vào ngân sách nhà nước và sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Điều 1 Nghị định này; đồng thời phải công bố công khai theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi công trái do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc mua công trái xây dựng Tổ quốc, trong công tác vận động mua công trái, tổ chức phát hành công trái thì được Nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công trái thì bị xử lý theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan
1. Bộ Tài chính căn cứ tình hình thu nhập dân cư và khả năng tài chính của các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức để giao kế hoạch vận động mua công trái cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức.
2. Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Bộ Tài chính và các ngành có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát hành công trái để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, lập phương án sử dụng đúng mục đích nguồn vốn huy động được từ phát hành công trái xây dựng Tổ quốc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
4. Tổng cục Thống kê có trách nhiệm tính toán và công bố mức trượt giá theo yêu cầu của Bộ Tài chính để phục vụ cho việc thanh toán công trái.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc.

Điều 17. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG (Đã ký)
Phan Văn Khải

tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Post by tien » Sat 25 Nov, 2006 2:09 am

Cám ơn Bác Cổ Tiền Gia rất nhiều đã đăng bài này. Tiến học hỏi được rất nhiều.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest