Hành Trình Tem Thomas De La Rue.

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Hành Trình Tem Thomas De La Rue.

Post by 9PN » Fri 24 Feb, 2012 12:58 am

Sự khéo léo của Thomas De La Rue đã một lần nữa đặt một đóng góp đối với tem bưu chính in ấn.Nó chỉ vẫn cho anh ta đã đưa vào sử dụng tốt trong kinh nghiệm này của ngành công nghiệp mới mà ông đã đạt được trong in letterpress chơi thẻ.Năm 1853, cơ quan thuế với một nhãn kiểm soát đầu tiên.Hai năm sau, sau các thủ tục tương tự, nó in tem bưu chính là 4 pence.Trong suốt hai năm sau, công việc của mình và quan tâm đến sự thông minh của mình đã đưa ông đơn đặt hàng cho các giá trị khác, nhiều đến nỗi sau một vài năm, tất cả các tem trên hai xu được in bởi anh ta.

Từ năm 1879, hợp đồng cho tất cả các tem bưu chính đã giảm De La Rue, hợp đồng Công ty thực hiện cho đến khi cái chết của vua Edward VII vào năm 1910.

Năm 1956, Anh đã thông qua các dịch vụ PTT với De La Rue một hợp đồng cho dấu của hai shilling và đồng sáu xu, năm shillings và mười shillings một cân, theo tất cả các quá trình sự chạm lom nghiêm trọng.

Từ 1855 đến 1926, ngày mà Chính phủ Ấn Độ có in crea Nasik của nó, sản xuất toàn bộ con dấu của bất cứ loại nào được đảm bảo bởi De La Rue. Đó mới là một danh sách các quốc gia mà De La Rue cung cấp con dấu cho một thời gian rất dài. Ở phía trên của trang, bạn có thể nhìn thấy sự sinh sản của premierres lượng khí thải của Jamaica, Hong Kong, Bahamas và Mauritius.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest