Viện Bảo Tàng - Những Kỷ Niệm Để Nhớ Để Thương

Thông tin chính thức của CLB sưu tầm Gia Định.
Locked
User avatar
CLB Gia Định
Posts: 59
Joined: Sat 11 Oct, 2008 9:47 am
Location: CLB Gia Định

Viện Bảo Tàng - Những Kỷ Niệm Để Nhớ Để T

Post by CLB Gia Định » Thu 08 Oct, 2009 3:47 pm

Thoả Ước Tập Thể

(Hiệu lực từ 18-06-2008 đến 31-07-2009)


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

User avatar
CLB Gia Định
Posts: 59
Joined: Sat 11 Oct, 2008 9:47 am
Location: CLB Gia Định

Post by CLB Gia Định » Thu 08 Oct, 2009 3:50 pm

Huy Hiệu (Logo)

(Hiệu lực từ 18-06-2008 đến 31-07-2009)


Image

User avatar
CLB Gia Định
Posts: 59
Joined: Sat 11 Oct, 2008 9:47 am
Location: CLB Gia Định

Post by CLB Gia Định » Thu 08 Oct, 2009 3:54 pm

Một số Huy Hiệu (Logo) làm thử

(Logo có hiệu lực từ 18-06-2008 đến 31-07-2009)

Image Image

Image

User avatar
CLB Gia Định
Posts: 59
Joined: Sat 11 Oct, 2008 9:47 am
Location: CLB Gia Định

Post by CLB Gia Định » Thu 08 Oct, 2009 3:57 pm

Dấu của CLB

(Hiệu lực từ 18-06-2008 đến 31-07-2009)


Image

User avatar
CLB Gia Định
Posts: 59
Joined: Sat 11 Oct, 2008 9:47 am
Location: CLB Gia Định

Post by CLB Gia Định » Thu 08 Oct, 2009 4:24 pm

Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập

(18-06-2008 * 18-06-2009)


Image

Locked

Return to “Thông Tin”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest