Page 1 of 1

đồng xu không mệnh giá, không năm phát hành chỉ có hì

Posted: Thu 10 Oct, 2013 8:45 am
by Minh hoi
bác nào biết giúp em

Posted: Fri 11 Oct, 2013 5:34 am
by duongdoh
bác hỏi thế này, chả có hình gì thì có mà bắc thang lên hỏi ông giời
bó tay vãi lúa với bác minh hoi này

Posted: Fri 11 Oct, 2013 10:03 am
by phuongtu
phải sửa lại tiêu đề là " Đồng xu không mệnh giá, không năm phát hành, cũng không có hình và chữ".
:lol: