Có chú nào đọc mấy tạp chí coin hay tiền giấy không?

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn !
Post Reply
User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Có chú nào đọc mấy tạp chí coin hay tiền giấy

Post by tomcat1988 » Sun 12 Nov, 2006 8:17 pm

Cho hỏi nếu muốn luôn update tư liệu thì có cần đọc mấy tạp chí coin hay tiến giấy không. Không biết bên Việt Nam mình có mấy loại báo này không ngoài cuốn tạp chí tem in bởi công ty tem.
Nhan Định Bang

Post Reply

Return to “Trao đổi kinh nghiệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest