Page 1 of 1

Mong các Bác định giá hộ em với ???

Posted: Thu 14 Apr, 2011 1:18 pm
by h8_8689
10 cặp 5cent 1938 - 1939 Giá xxxk/ cặp
1 cặp 20cent 1939 - 1941 Giá xxxk
1 cặp 1cent 1938 -1939 Giá xxxk

1 Đồng 50xu Quốc Gia Việt Nam 1953 Giá xxx

http://ssc.vn/5-tien-tem-buu-thiep-109/ ... 27348.html