Page 1 of 1

Thêm mục thảo luận mới

Posted: Thu 14 Sep, 2006 5:41 am
by viet-numis
Mọi người có muốn lập thêm mục thảo luận mới về các loại dưới đây không?
như séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu,...nói chung là "bonds"; rồi tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ (money exchange certificate),...
Nếu có thì nên tổ chức thế nào (mục lớn, mục con,...hay gộp tất cả lại), viet-numis không có kinh nghiệm về lĩnh vực sưu tầm này.